Algemene voorwaarden

Hypotheken in Spanje

Algemene Voorwaarden Hypotienda Mortgages S.L.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Hypotienda Mortgages S.L. is een onderneming die staat ingeschreven in het Spaanse handelsregister (Registro Mercantil) onder Hoja MA-81258 Tomo 3948 Folio 24.

1.2 Onder Cliënt wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende persoon, die alleen of gezamenlijk met een derde een opdracht verleent aan WeCare Mortgages.

1.3 Onder WeCare Mortgages wordt verstaan: de onderneming, opdrachtnemer van Cliënt, die wordt gedreven door Hypotienda Mortgages S.L.

1.4 Onder opdracht wordt verstaan: de (mondelinge) overeenkomst van opdracht waarbij Cliënt als opdrachtgever aan WeCare Mortgages als opdrachtnemer de opdracht geeft tot dienstverlening.

1.5 WeCare Mortgages biedt de volgende diensten aan: het maken van een HypotheekCheck, inhoudende dat de financiële situatie van de klant wordt beoordeeld en wordt berekend wat de maximale haalbare hypotheek in Spanje is, alsmede het begeleiden van een hypotheekaanvraag tot aan het uitbetalen van de gelden bij de notaris, waarbij onder meer het aanvragen van de financiële goedkeuring, het verzorgen van de taxatie en het openen van een bankrekening kan worden bewerkstelligd.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tussen Cliënt en WeCare Mortgages strekkend tot het verrichten van de HypotheekCheck. De HypotheekCheck bestaat uit het bepalen en berekenen of Cliënt in aanmerking komt voor een hypotheek in Spanje.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover WeCare Mortgages deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Cliënt heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Opdracht, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bedingen uit deze algemene voorwaarden zoveel mogelijk in stand.

Artikel 3: Gegevens

3.1 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan WeCare Mortgages verstrekte gegevens en informatie.

3.2 Cliënt is gehouden WeCare Mortgages onverwijld, en ongevraagd, te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Indien de door Cliënt verschafte informatie niet tijdig verstrekt is, niet deugdelijk, incorrect of niet volledig is, is WeCare Mortgages gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

Artikel 4: Uitvoering opdracht

4.1 WeCare Mortgages bepaalt de wijze waarop en door welke persoon of personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2 WeCare Mortgages zal de overeenkomst opdracht naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. WeCare Mortgages kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

Artikel 5: HypotheekCheck

5.1 De HypotheekCheck bestaat uit het bepalen en berekenen of Cliënt in aanmerking komt voor een hypotheek in Spanje. WeCare Mortgages berekent op basis van de algemene Spaanse bankcriteria en de door Cliënt verstrekte gegevens of Cliënt in aanmerking komt voor een hypotheek in Spanje, en zo ja, geeft WeCare Mortgages voorts een indicatie van de maximale hoogte van het hypotheekbedrag en een indicatie van de bankvoorwaarden waaronder de hypotheek verstrekt zou kunnen worden.

5.2 De HypotheekCheck geeft een indicatie van de hypotheekmogelijkheden en bankvoorwaarden. Het is geen definitieve beoordeling, noch een goedkeuring van de bank.

5.3 De resultaten van de berekening, alsmede de indicatie van de bankvoorwaarden waaronder de hypotheek verstrekt zou kunnen worden, worden in de vorm van een pro forma offerte aan Cliënt verzonden. Dit is geen definitieve offerte.

5.4 De pro forma offerte en de HypotheekCheck zijn onder voorbehoud van onder andere de beoordeling van de huidige (juridische) status van de woning, de eigendomsconstructie, de taxatiewaarde, de beoordeling van de persoonlijke en inkomensgegevens van Cliënt en het beoordelingssysteem en de criteria van de bank.

5.5 WeCare Mortgages kan geen garanties geven over de resultaten van de HypotheekCheck en de haalbaarheid van de hypotheek.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 De aansprakelijkheid van WeCare Mortgages is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van WeCare Mortgages wordt uitgekeerd, inclusief een te dragen eigen risico. Het verzekerde bedrag per claim is € 460.000,-.

6.2 Indien de in subartikel 6.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt dan wel geen uitkering plaatsvindt onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van WeCare Mortgages voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht waar WeCare Mortgages aansprakelijk voor is, beperkt tot het door WeCare Mortgages in rekening gebrachte honorarium ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt.

6.3 WeCare Mortgages is jegens Cliënt in alle gevallen uitsluitend aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. WeCare Mortgages is evenwel niet aansprakelijk voor:

a) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Cliënt aan WeCare Mortgages of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Cliënt;

b) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door WeCare Mortgages ingeschakelde derden en hulppersonen (werknemers van WeCare Mortgages daaronder niet begrepen);

c) bij Cliënt of derden ontstane schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet volledig voldoen door Cliënt aan verplichtingen die aan hem worden opgelegd door (financiële) instellingen anders dan WeCare Mortgages;

6.4 De in het subartikel 6.3 vermelde uitsluitingen van de aansprakelijkheid van WeCare Mortgages gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WeCare Mortgages.

6.5 Cliënt vrijwaart WeCare Mortgages tegen alle aanspraken van derden.

6.6 Alle claims betreffende aansprakelijkheid van WeCare Mortgages dienen schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, op het moment dat Cliënt kennis heeft genomen van het incident.

Artikel 7: Bescherming persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens en financiële informatie welke WeCare Mortgages van Cliënt ontvangt, zullen behandeld worden conform de normen betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens. Dat zijn gegevens die extra beschermd worden door de wet of waarvan we weten dat die makkelijk misbruikt kunnen worden.

Daaronder verstaan we bijvoorbeeld:
• Uw BSN.
• Gegevens over uw bankrekening.
• Uw financiële gegevens zoals loonstroken, jaaropgave, bankafschriften en jaarrekeningen.

Waarvoor gebruikt WeCare Mortgages uw gegevens en met wie delen wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om een Hypotheek Check te maken, een bankrekening voor u te openen en/of een Spaanse taxatie te verrichten.

Zodra u schriftelijk aangeeft akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, gaat u akkoord met het verstrekken van uw persoonlijke en financiële gegevens aan de samenwerkende partijen. Deze partijen zijn de Spaanse banken, taxatiebedrijven en uw advocaat. Alleen wanneer u specifieke toestemming geeft zal WeCare Mortgages gegevens delen met andere betrokken partijen zoals de makelaar.
Welke contactmomenten legt WeCare Mortgages vast?

WhatApp
WeCare Mortgages helpt u ook graag via WhatsApp via ons kantoornummer 0034 952 263 023. WeCare Mortgages gebruikt de informatie die u ons via WhatsApp geeft om u verder te kunnen helpen. Wij kunnen zo uw vraag beantwoorden of u laten zien waar u iets kunt vinden op onze website. Deze informatie bewaren wij in uw dossier. Dit doen wij omdat wij u zo beter kunnen helpen als u later nog een vraag hebt. Uw privacy is belangrijk. WeCare Mortgages heeft geen invloed op de manier waarop WhatsApp met uw gegevens omgaat. Hier geldt ons privacy statement dus niet voor. Hiervoor heb u al eerder de algemene voorwaarden van WhatsApp geaccepteerd. Wel wijzen we u erop dat WhatsApp een Amerikaans bedrijf is en dat de chatgegevens in Amerika worden verwerkt. Dit onderdeel van het gebruik van WhatsApp valt onder de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië.
Brieven en e-mails
De brieven en e-mails die WeCare Mortgages stuurt en van u ontvangen bewaren wij in uw dossier.

Hoe lang bewaart WeCare Mortgages uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben: om de dienst te leveren die u van ons vraagt of zolang als het moet van de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens.

Hoe zorgt WeCare Mortgages dat uw gegevens veilig zijn bij ons?
Onze website en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens. Hebt u toch een (beveiligings-)probleem gevonden? Meld dit ons direct via legal@wecaremortgages.com.

Hebt u een vraag, tip of klacht over privacy bij WeCare Mortgages?
Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van WeCare Mortgages via privacy@wecaremortgages.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Hypotienda Mortgages SL
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Calle Pablo Casals 7- local 2
29602 Marbella, España

Komen wij er samen niet uit? Leg uw klacht dan voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 8: Rechtskeuze
Op alle overeenkomsten tussen Cliënt en WeCare Mortgages is uitsluitend het Spaans recht van toepassing. De Spaanse rechter is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van gedingen voortvloeiende uit alle overeenkomsten tussen WeCare Mortgages en Cliënt.

Meer weten over de hypotheekrente in Spanje?

×

 

Hallo!

Klik hieronder om de conversatie te beginnen op Whatsapp.

× Hoe kan ik u helpen?